1 Nemacki Narodni Savez - Dokumenti
Dokumenti

Na nas-
lovnu
stranu

Organizacija
. Osnivanje
. Dokumenti
. Predsednik
. Statistika
. Podunavske
  Švabe

Naša
aktivnost

. 1997
. 1998
. 1999

. Radio emisija
  "Unsere
  Stimme"

Kontakt

IZ STATUTA

Član 1.: Savez je nepolitička, vanpartijska i nezavisna organizacija.
Član7.: Članovi su dužni da se suprotstavljaju svim vidovima rasne, nacionalne ili verske netrpeljivosti. Savez će razvijati saradnju sa svim narodima i narodnostima koji žive u SRJ i šire.
Član 8.: Savez deluje kao jedinstvena organizacija. U okviru Saveza mogu se osnivati podružnice za pojedina mesta ili područja. Podružnicu može osnovati najmanje deset članova iz pojedinih mesta ili područja. Odluku o osnivanju donosi predsedništvo Saveza na zahtev najmanje deset zainteresovanih
Član10.: Članom se postaje ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem članarine. Član Saveza je dužan da se pridržava Statuta, da se zalaže za ostvarivanje ciljeva zacrtanih Statutom i da redovno plaća članarinu.

 

navbar

Tipp-Topp System
1998 Tipp-Topp System, Ltd., Subotica - webmaster@tippnet.co.yu